Bemo  H0m   Loks  & Wagen


Bemo   1280 - 304

 

Lok :                GBe 4/4  6001-6004  MOB

Zustand:          Neu

OVP:                 Ja

 

Preis :               Fr.         195,00              + (P&V        Fr.  7.00

 


Art. Nr. 1255  413

 

RhB     Ge 6/6   413

Zustand:          Neu

OVP:                 Ja

 

Preis :              Fr.     223.00         +   (P&V)      Fr.   7.00

 


Bemo 1676 412

 

Rangiertraktor   TM II 601-853  SBB

Gleichstrom  Analog   /   H0

OP:             Ja

Zustand:      Neu

Preis:           Fr.        73.00        Zzgl. P&V     Fr.     7.00